Những lưu ý khi chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện khi bên chuyển nhượng chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai được pháp luật cho phép tuy nhiên cũng có những quy định cụ thể.

Điều 59 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định, việc tiến hành chuyển nhượng dự án nhà ở hình thành trong tương lai có thể được thực hiện kể cả khi bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư. Khi đó, bên mua, bên thuê mua sẽ có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi mà hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng

Việc chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lại được pháp luật cho phép và có quy định cụ thể

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tức đã xác nhận quyền sở hữu đối với căn nhà dẫn đến thủ tục hay trình tự chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác có phần khó khăn hơn.

Đối với hợp đồng mà bên mua, bên thuê mua có nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì không được phép chuyển nhượng từng căn nhà hay căn hộ riêng lẻ. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

Nguồn: Theo Cafeland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *